fbpx
O škole
Souznění tradice, techniky a umění

Vedení školy

Ředitel školy: Ing. Radovan Vladík, Ph. D.

Zástupce ředitele: Mgr. Lucie Buchtová

ŠKOLSKÁ RADA

Předseda: Jiří Holinka
Členové: Zdenek Grulich, Petr Šenk, Michala Roztomilá Křížová, Breškovcová Gabriela

Lidé v naší škole

Ing. Radovan Vladík, Ph. D. (ŘEDITEL ŠKOLY)
Mgr. Lucie Buchtová - l.buchtova@susv.cz (ZÁSTUPCE ŘEDITELE, Český jazyk, Občanská nauka, PC - ateliér)
Ing. Jana Kypúsová - j.kypusova@susv.cz (Nauka o materiálech, Technologie, Akustika)
Jiří Holinka - j.holinka@susv.cz (Stavba hudebních nástrojů, Praktická cvičení)
Ing. Ludmila Macháčková - l.machackova@susv.cz (Konstrukce, Technické kreslení, Počítačová grafika)
Bc. Jiří Krátký - j.kratky@susv.cz (Dějiny varhanářství, Stavba varhan, Cvičení z technologie))
Jaroslav Hrubý - j.hruby@susv.cz (Výtvarná výchova)
Mgr. Michala Roztomilá Křížová - m.krizova@susv.cz (Dějiny umění, Interiérový design)
Mgr. Miloslava Merenusová - m.merenusova@susv.cz (Německý jazyk)
Bc. Vladimíra Kánská - v.kanska@susv.cz (Kancelář školy)

GDPR

Poučení o právech zákonných zástupců dětí/žáků školy při zpracování osobních údajů

Střední umělecká škola varhanářská o.p.s.  (dále jen “správce”) zpracovává osobní údaje dětí/žáků a jejich zákonných zástupců (dále jen “subjekt údajů”), těmito osobními údaji jsou například jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje, údaje o prospěchu žáka a další. Tyto osobní údaje správce zpracovává na základě zákonných povinností, na základě oprávněného zájmu správce či jiné osoby a na základě souhlasu subjektu údajů. Podrobný výčet všech zpracovávaných osobních údajů je uveden v dokumentech “záznamy o zpracování osobních údajů”, který vypracoval správce v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů má subjekt údajů tato práva

  • požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,
  • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u dozorového úřadu,
  • získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány,
  • znát následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  • poskytnutí kopie jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů)
  • právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;
  • s přihlédnutím k účelům zpracování má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
  • právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje.

právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování jeho osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
V případě jakýchkoliv dotazů má subjekt právo s obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenovaný správcem.

Jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů je Pavel Rechberg, email: pavel.rechberg@gmail.com, telefon 774 911 827

 

Partneři

V rámci aktivit naší školy spolupracujeme s vybranými partnery, kterým tímto děkujeme za proaktivní přístup a ochotu společně s námi podílet se na vzdělávání pokračovatelů tradic, kterými je naše město proslaveno po celém světě.